0382. அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம்

Rate this post

0382. அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம்

0382. Anjaamai Eegai Arivookkam

 • குறள் #
  0382
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இறைமாட்சி (Iraimaatchi)
  The Greatness of a King
 • குறள்
  அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
  எஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு.
 • விளக்கம்
  அரசனுக்கு இயல்பாவது மனஉறுதி, கொடை, அறிவு, ஊக்கம் ஆகிய இந்நான்கும் எப்பொழுதும் குறையாமல் இருத்தல்.
 • Translation
  in English
  Courage, a liberal hand, wisdom, and energy: these four
  Are qualities a king adorn for evermore.
 • Meaning
  Never to fail in these four things, fearlessness, liberality, wisdom, and energy, is the kingly character.

Leave a comment