0379. நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர்

Rate this post

0379. நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர்

0379. Nandraankaal Nallavaak Kaanbavar

 • குறள் #
  0379
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  ஊழியல் (Oozhiyal) – Fate
 • அதிகாரம்
  ஊழ் (Oozh)
  Destiny
 • குறள்
  நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால்
  அல்லற் படுவ தெவன்.
 • விளக்கம்
  நல்வினையால் உண்டாகும் இன்பங்களை இனியவை என்று விரும்பி அனுபவிக்கின்றவர், தீவினை உண்டாகும் காலத்தில் துன்பங்களை அவ்வாறே மகிழுந்து அனுபவிக்காமல் வருந்துவது ஏன்?
 • Translation
  in English
  When good things come, men view them all as gain;
  When evils come, why then should they complain?
 • Meaning
  How is it that those, who are pleased with good fortune, trouble themselves when evil comes, (since both are equally the decree of fate) ?

Leave a comment