0378. துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார்

Rate this post

0378. துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார்

0378. Thurappaarman Thuppura Villaar

 • குறள் #
  0378
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  ஊழியல் (Oozhiyal) – Fate
 • அதிகாரம்
  ஊழ் (Oozh)
  Destiny
 • குறள்
  துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால
  ஊட்டா கழியு மெனின்.
 • விளக்கம்
  ஊழால் வரும் துன்பங்கள் வராமல் நீங்குமானால், பொருளில்லாதவர் துறவியர் ஆய்விடுவார்.
 • Translation
  in English
  The destitute with ascetics merit share,
  If fate to visit with predestined ills would spare.
 • Meaning
  The destitute will renounce desire (and become ascetics), if (fate) do not make them suffer the hindrances to which they are liable, and they pass away.

Leave a comment