0377. வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால்

Rate this post

0377. வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால்

0377. Vaguththaan Vaguththa Vagaiyallaal

 • குறள் #
  0377
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  ஊழியல் (Oozhiyal) – Fate
 • அதிகாரம்
  ஊழ் (Oozh)
  Destiny
 • குறள்
  வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி
  தொகுத்தார்க்கு துய்த்தல் அரிது.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் கோடி பொருள்களை முயன்று சேர்த்து வைத்தாலும், அவனால் அவற்றை விதிப் பயனாலல்லது அனுபவித்தல் முடியாது.
 • Translation
  in English
  Save as the ‘sharer’ shares to each in due degree,
  To those who millions store enjoyment scarce can be.
 • Meaning
  Even those who gather together millions will only enjoy them, as it has been determined by the disposer (of all things).

Leave a comment