0376. பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல

Rate this post

0376. பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல

0376. Pariyinum Aagaavaam Paalalla

 • குறள் #
  0376
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  ஊழியல் (Oozhiyal) – Fate
 • அதிகாரம்
  ஊழ் (Oozh)
  Destiny
 • குறள்
  பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
  சொரியினும் போகா தம.
 • விளக்கம்
  தம்முடையதல்லாத பொருளை வருந்திக் காப்பாற்றினாலும் ஊழால் நில்லாமற் போய்விடும்; தம்முடைய பொருளை வெளியே கொண்டுபோய்க் கொட்டினாலும் ஊழால் போகாது.
 • Translation
  in English
  Things not your own will yield no good, howe’er you guard with pain;
  Your own, howe’er you scatter them abroad, will yours remain.
 • Meaning
  Whatever is not conferred by fate cannot be preserved although it be guarded with most painful care; and that, which fate has made his, cannot be lost, although one should even take it and throw it away.

Leave a comment