0375. நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம்

Rate this post

0375. நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம்

0375. Nallavai Ellaaand Theeyavaam

 • குறள் #
  0375
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  ஊழியல் (Oozhiyal) – Fate
 • அதிகாரம்
  ஊழ் (Oozh)
  Destiny
 • குறள்
  நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும்
  நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.
 • விளக்கம்
  தீய ஊழ் உடையவர் பொருளை ஈட்டுவதற்கு, நல்ல செயல்களைச் செய்தாலும் அவை தீமையாக முடியும். நல்ல ஊழ் உடையவர் தீய செயல் செய்தாலும் அவை நல்லவையாகப் பயன்படும்.
 • Translation
  in English
  All things that good appear will oft have ill success;
  All evil things prove good for gain of happiness.
 • Meaning
  In the acquisition of property, every thing favourable becomes unfavourable, and (on the other hand) everything unfavourable becomes favourable, (through the power of fate).

Leave a comment