0374. இருவேறு உலகத்து இயற்கை

Rate this post

0374. இருவேறு உலகத்து இயற்கை

0374. Iruveru Ulagaththu Iyarkai

 • குறள் #
  0374
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  ஊழியல் (Oozhiyal) – Fate
 • அதிகாரம்
  ஊழ் (Oozh)
  Destiny
 • குறள்
  இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
  தெள்ளிய ராதலும் வேறு.
 • விளக்கம்
  உலகத்தின் இயல்பு இரண்டு வேறுபட்ட தன்மைகளையுடையது. செல்வராவதற்குரிய ஊழ் வேறு; அறிவுடையராதற்குரிய ஊழ் வேறு.
 • Translation
  in English
  Two fold the fashion of the world: some live in fortune’s light;
  While other some have souls in wisdom’s radiance bright.
 • Meaning
  There are (through fate) two different natures in the world, hence the difference (observable in men) in (their acquisition of) wealth, and in their attainment of knowledge.

Leave a comment