0373. நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும்

Rate this post

0373. நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும்

0373. Nunniya Noolpal Karpinum

 • குறள் #
  0373
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  ஊழியல் (Oozhiyal) – Fate
 • அதிகாரம்
  ஊழ் (Oozh)
  Destiny
 • குறள்
  நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
  உண்மை யறிவே மிகும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் நுட்பமான பல நூல்களைக் கற்றாலும், அவனுக்குத் தனது ஊழினாளாகிய அறிவே மேம்பட்டு நிற்கும்.
 • Translation
  in English
  In subtle learning manifold though versed man be,
  ‘The wisdom, truly his, will gain supremacy.
 • Meaning
  Although (a man) may study the most polished treatises, the knowledge which fate has decreed to him will still prevail.

Leave a comment