0371. ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை

Rate this post

0371. ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை

0371. Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai

 • குறள் #
  0371
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  ஊழியல் (Oozhiyal) – Fate
 • அதிகாரம்
  ஊழ் (Oozh)
  Destiny
 • குறள்
  ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள்
  போகூழால் தோன்றும் மடி.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்குப் பொருள் உண்டாவதற்குக் காரணமாகிய ஊழினால் முயற்சி உண்டாகும்; பொருள் அழிவதற்குக் காரணமாகிய ஊழினால் சோம்பல் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Wealth-giving fate power of unflinching effort brings;
  From fate that takes away idle remissness springs.
 • Meaning
  Perseverance comes from a prosperous fate, and idleness from an adverse fate.

Leave a comment