0368. அவாஇல்லார்க் கில்லாகுந் துன்பம்

Rate this post

0368. அவாஇல்லார்க் கில்லாகுந் துன்பம்

0368. Avaaillaark Killaagund Thunbam

 • குறள் #
  0368
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அவா அறுத்தல் (Avaa Aruththal)
  The Extirpation of Desire
 • குறள்
  அவாஇல்லார்க் கில்லாகுந் துன்பம் அஃதுண்டேல்
  தவாஅது மேன்மேல் வரும்.
 • விளக்கம்
  அவா இல்லாதவர்க்குத் துன்பங்கள் இல்லை; அவா ஒன்று மட்டும் இருந்தால் எல்லாத் துன்பங்களும் முடிவில்லாமல் மேன்மேலும் வரும்.
 • Translation
  in English
  Affliction is not known where no desires abide;
  Where these are, endless rises sorrow’s tide.
 • Meaning
  There is no sorrow to those who are without desire; but where that is, (sorrow) will incessantly come, more and more.

Leave a comment