0366. அஞ்சுவ தோரும் அறனே

Rate this post

0366. அஞ்சுவ தோரும் அறனே

0366. Anjuva Thorum Arane

 • குறள் #
  0366
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அவா அறுத்தல் (Avaa Aruththal)
  The Extirpation of Desire
 • குறள்
  அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை
  வஞ்சிப்ப தோரும் அவா.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் அவாவிற்கு அஞ்சி வாழ்வதே அறமாகும். ஏனென்றால் ஒருவனைச் சோர்வு கண்டு வஞ்சிப்பது அந்த அவாவே ஆகும்.
 • Translation
  in English
  Desire each soul beguiles;
  True virtue dreads its wiles.
 • Meaning
  It is the chief duty of (an ascetic) to watch against desire with (jealous) fear; for it has power to deceive (and destroy) him.

Leave a comment