0365. அற்றவர் என்பார் அவாஅற்றார்

Rate this post

0365. அற்றவர் என்பார் அவாஅற்றார்

0365. Atravar Enbaar Avaaatraar

 • குறள் #
  0365
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அவா அறுத்தல் (Avaa Aruththal)
  The Extirpation of Desire
 • குறள்
  அற்றவர் என்பார் அவாஅற்றார் மற்றையார்
  அற்றாக அற்றது இலர்.
 • விளக்கம்
  உலகப்பற்று அற்றவர் என்று சொல்லப்படுவோர் அவாவை ஒழித்தவர்; மற்றவர் அவர்போல உலகப் பற்று அற்றவர் அல்லர்.
 • Translation
  in English
  Men freed from bonds of strong desire are free;
  None other share such perfect liberty.
 • Meaning
  They are said to be free (from future birth) who are freed from desire; all others (who, whatever else they may be free from, are not freed from desire) are not thus free.

Leave a comment