0363. வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம்

Rate this post

0363. வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம்

0363. Vendaamai Anna Vizhuchchelvam

 • குறள் #
  0363
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அவா அறுத்தல் (Avaa Aruththal)
  The Extirpation of Desire
 • குறள்
  வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
  ஆண்டும் அஃதொப்பது இல்.
 • விளக்கம்
  ஒரு பொருளையும் விரும்பாமையைப் போன்ற மேலான செல்வம் இவ்வுலகத்தில் இல்லை; வேறு எந்த உலகத்திலும் அது போன்றது இல்லை.
 • Translation
  in English
  No glorious wealth is here like freedom from desire;
  To bliss like this not even there can soul aspire.
 • Meaning
  There is in this world no excellence equal to freedom from desire; and even in that world, there is nothing like it.

Leave a comment