0354. ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும்

Rate this post

0354. ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும்

0354. Aiyunarvu Eithiyak Kannum

 • குறள் #
  0354
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  மெய்யுணர்தல் (Meiunarthal)
  Knowledge of the True
 • குறள்
  ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
  மெய்யுணர்வு இல்லா தவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  ஐம்புலன்களையும் அடக்கித் தம் வசப்படுத்தியவர்க்கும் மெய்யறிவு இல்லையென்றால் அதனால் பயனில்லையாகும்.
 • Translation
  in English
  Five-fold perception gained, what benefits accrue
  To them whose spirits lack perception of the true?
 • Meaning
  Even those who have all the knowledge which can be attained by the five senses, will derive no benefit from it, if they are without a knowledge of the true nature of things.

Leave a comment