0348. தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார்

Rate this post

0348. தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார்

0348. Thalaippattaar Theerath Thurandhaar

 • குறள் #
  0348
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  துறவு (Thuravu)
  Renunciation
 • குறள்
  தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
  வலைப்பட்டார் மற்றை யவர்.
 • விளக்கம்
  முழுதும் துறந்தவர் வீட்டினை அடைந்தவராவர்; அவ்வாறு துறவாதவர் மயக்கமடைந்து பிறப்பாகிய வலையில் அகப்பட்டவராவர்.
 • Translation
  in English
  Who thoroughly ‘renounce’ on highest height are set;
  The rest bewildered, lie entangled in the net.
 • Meaning
  Those who have entirely renounced (all things and all desire) have obtained (absorption into God); all others wander in confusion, entangled in the net of (many) births.

Leave a comment