0333. அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம்

Rate this post

0333. அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம்

0333. Arkaa Iyalbitruch Chelvam

 • குறள் #
  0333
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  நிலையாமை(Nilaiyaamai)
  Instability
 • குறள்
  அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால்
  அற்குப ஆங்கே செயல்.
 • விளக்கம்
  செல்வம் நிலையில்லாத இயல்பினையுடையது. ஆகையால் அச்செல்வத்தைப் பெற்றால் நிலையான அறங்களை அப்பொழுதே செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Unenduring is all wealth; if you wealth enjoy,
  Enduring works in working wealth straightway employ.
 • Meaning
  Wealth is perishable; let those who obtain it immediately practise those (virtues) which are imperishable.

Leave a comment