0317. எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும்

Rate this post

0317. எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும்

0317. Enaiththaanum Engjaandrum Yaarkkum

 • குறள் #
  0317
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  இன்னா செய்யாமை(Innaa Seiyaamai)
  Not Doing Evil
 • குறள்
  எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
  மாணாசெய் யாமை தலை.
 • விளக்கம்
  தன் மனமாரத் துன்பம் தருபவை என்று தன்னால் அறியப்பட்டவற்றை எவருக்கும், எவ்வளவு சிறிதும் செய்யாதிருத்தல் தலை சிறந்த அறமாகும்.
 • Translation
  in English
  To work no wilful woe, in any wise, through all the days,
  To any living soul, is virtue’s highest praise.
 • Meaning
  It is the chief of all virtues not knowingly to do any person evil, even in the lowest degree, and at any time.

Leave a comment