0311. சிறப்பீனும் செல்வம் பெறினும்

Rate this post

0311. சிறப்பீனும் செல்வம் பெறினும்

0311. Sirappeenum Selvam Perinum

 • குறள் #
  0311
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  இன்னா செய்யாமை(Innaa Seiyaamai)
  Not Doing Evil
 • குறள்
  சிறப்பீனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா
  செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.
 • விளக்கம்
  சிறப்பைத் தரும்படியான செல்வத்தைப் பிறர்க்குத் துன்பம் செய்து பெறலாமாயினும், அதனைச் செய்யாமையே மனத்தூய்மை உடையவரின் கொள்கையாகும்.
 • Translation
  in English
  Though ill to neighbour wrought should glorious pride of wealth secure,
  No ill to do is fixed decree of men in spirit pure.
 • Meaning
  It is the determination of the spotless not to cause sorrow to others, although they could (by so causing) obtain the wealth which confers greatness.

Leave a comment