0310. இறந்தார் இறந்தார் அனையர்

Rate this post

0310. இறந்தார் இறந்தார் அனையர்

0310. Irandhaar Irandhaar Anaiyar

 • குறள் #
  0310
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெகுளாமை(Vegulaamai)
  The Not Being Angry
 • குறள்
  இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தைத்
  துறந்தார் துறந்தார் துணை.
 • விளக்கம்
  சினம்மிக்கவர், உயிருடையராயினும் செத்தாரோடு ஒப்பாவர்; சினத்தை ஒழித்தவர் சாதலை ஒழித்தவரோடு ஒப்பாவார்.
 • Translation
  in English
  Men of surpassing wrath are like the men who’ve passed away;
  Who wrath renounce, equals of all-renouncing sages they.
 • Meaning
  Those, who give way to excessive anger, are no better than dead men; but those, who are freed from it, are equal to those who are freed (from death).

Leave a comment