0302. செல்லா இடத்துச் சினந்தீது

Rate this post

0302. செல்லா இடத்துச் சினந்தீது

0302. Sellaa Idaththuch Chinantheethu

 • குறள் #
  0302
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெகுளாமை(Vegulaamai)
  The Not Being Angry
 • குறள்
  செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
  இல்அதனின் தீய பிற.
 • விளக்கம்
  சினம் தன்னைவிட வலியவர் மீது சென்றால், அது தனக்கே தீமை ஆகும்; தன்னைவிட மெலியவர் மீது சென்றால் அச்சினத்தைவிடத் தீமை உடையது வேறு இல்லை.
 • Translation
  in English
  Where power is none to wreak thy wrath, wrath importent is ill;
  Where thou hast power thy will to work, ’tis greater, evil still.
 • Meaning
  Anger is bad, even when it cannot injure; when it can injure; there is no greater evil.

Leave a comment