0295. மனத்தொடு வாய்மை மொழியின்

Rate this post

0295. மனத்தொடு வாய்மை மொழியின்

0295. Manaththodu Vaaimai Mozhiyin

 • குறள் #
  0295
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாய்மை(Vaaimai)
  Veracity
 • குறள்
  மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
  தானஞ்செய் வாரின் தலை.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் மனமார உண்மை சொல்வானானால், அவன் தவத்தோடு அறத்தையும் செய்பவரை விடச் சிறந்தவனாவான்.
 • Translation
  in English
  Greater is he who speaks the truth with full consenting mind.
  Than men whose lives have penitence and charity combined.
 • Meaning
  He, who speaks truth with all his heart, is superior to those who make gifts and practise austerities.

Leave a comment