0282. உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே

Rate this post

0282. உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே

0282. Ullaththaal Ullalum Theethe

 • குறள் #
  0282
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கள்ளாமை(Kallaamai)
  The Absence of Fraud
 • குறள்
  உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
  கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல்.
 • விளக்கம்
  குற்றங்களை மனத்தினால் நினைத்தாலும் பாவம். ஆகையால், பிறன் பொருளை அவன் அறியாதபடி வஞ்சித்துக் கொள்வோம் என்று நினைத்தலுங் கூடாது.
 • Translation
  in English
  ‘Tis sin if in the mind man but thought conceive;
  ‘By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.’
 • Meaning
  Even the thought (of sin) is sin; think not then of crafiily stealing the property of another.

Leave a comment