0278. மனத்தது மாசாக மாண்டார்

Rate this post

0278. மனத்தது மாசாக மாண்டார்

0278. Manaththathu Maasaaga Maandaar

 • குறள் #
  0278
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கூடா ஒழுக்கம்(Koodaa Ozhukkam)
  Inconsistent Conduct
 • குறள்
  மனத்தது மாசாக மாண்டார் நீராடி
  மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர்.
 • விளக்கம்
  மனத்திலே அழுக்கு இருக்க, தவத்தால் மாட்சிமைப் பட்டவர் போல் காட்டி, நீரில் முழுகி, நடிப்பவர் பலர் இவ்வுலகில் உள்ளனர்.
 • Translation
  in English
  Many wash in hollowed waters, living lives of hidden shame;
  Foul in heart, yet high upraised of men in virtuous fame.
 • Meaning
  There are many men of masked conduct, who perform their ablutions, and (make a show) of greatness, while their mind is defiled (with guilt).

Leave a comment