0277. புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும்

Rate this post

0277. புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும்

0277. Purankundri Kandanaiya Renum

 • குறள் #
  0277
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கூடா ஒழுக்கம்(Koodaa Ozhukkam)
  Inconsistent Conduct
 • குறள்
  புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும் அகங்குன்றி
  முக்கிற் கரியார் உடைத்து.
 • விளக்கம்
  குன்றிமணியின் மேற்புறம் போல வேடத்தால் செம்மையுடைவராகக் காணப்பட்டாலும் மனத்திலே குன்றிமணியின் மூக்குப்போல் கறுத்திருப்பவரை இவ்வுலகம் கொண்டுள்ளது.
 • Translation
  in English
  Outward, they shine as ‘kunri’ berry’s scarlet bright;
  Inward, like tip of ‘kunri’ bead, as black as night.
 • Meaning
  (The world) contains persons whose outside appears (as fair) as the (red) berry of the Abrus, but whose inside is as black as the nose of that berry.

Leave a comment