0272. வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும்

Rate this post

0272. வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும்

0272. Vaanuyar Thotram Evanseiyum

 • குறள் #
  0272
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கூடா ஒழுக்கம்(Koodaa Ozhukkam)
  Inconsistent Conduct
 • குறள்
  வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம்
  தான்அறி குற்றப் படின்.
 • விளக்கம்
  குற்றமென அறிந்தும் அதனைத் தன் மனமறியச் செய்வானானால், வானம்போல் உயர்ந்த தவவேடம் என்ன பயனைச் செய்யும்?
 • Translation
  in English
  What gain, though virtue’s semblance high as heaven his fame exalt,
  If heart dies down through sense of self-detected fault?
 • Meaning
  What avails an appearance (of sanctity) high as heaven, if his mind suffers (the indulgence) of conscious sin.

Leave a comment