0270. இலர்பல ராகிய காரணம்

Rate this post

0270. இலர்பல ராகிய காரணம்

0270. Ilarpala Raagiya Kaaranam

 • குறள் #
  0270
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  தவம்(Thavam)
  Penance
 • குறள்
  இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
  சிலர்பலர் நோலா தவர்.
 • விளக்கம்
  உலகத்தில் செல்வமுடையவர் சிலரும், செல்வ மில்லாதவர் பலருமாக இருப்பதற்குக் காரணம், தவம் செய்கின்றவர் சிலரும், தவம் செய்யாதவர் பலருமாக இருத்தலே.
 • Translation
  in English
  The many all things lack! The cause is plain,
  The ‘penitents’ are few. The many shun such pain.
 • Meaning
  Because there are few who practise austerity and many who do not, there are many destitute and few rich in this world.

Leave a comment