0268. தன்னுயிர் தான்அறப் பெற்றானை

Rate this post

0268. தன்னுயிர் தான்அறப் பெற்றானை

0268. Thannuyir Thaanarap Petraanai

 • குறள் #
  0268
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  தவம்(Thavam)
  Penance
 • குறள்
  தன்னுயிர் தான்அறப் பெற்றானை ஏனைய
  மன்னுயி ரெல்லாந் தொழும்.
 • விளக்கம்
  தனது உயிரைத் தனக்கு உரிமையாகப் பெற்றவனை, அவ்வாறு பெறாத மற்ற உயிர்களெல்லாம் வணங்கும்.
 • Translation
  in English
  Who gains himself in utter self-control,
  Him worships every other living soul.
 • Meaning
  All other creatures will worship him who has attained the control of his own soul.

Leave a comment