0262. தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும்

Rate this post

0262. தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும்

0262. Thavamum Thavamudaiyaarkku Aagum

 • குறள் #
  0262
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  தவம்(Thavam)
  Penance
 • குறள்
  தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அதனை
  அஃதிலார் மேற்கொள் வது.
 • விளக்கம்
  தவம் செய்தல் என்பதும் முற்பிறப்பில் தவம் செய்தவர்க்கே முடியும். ஆகையால், அத்தவத்தை முன்னைத் தவமில்லாதார் மேற்கொள்ளுதல் வீணாகும்.
 • Translation
  in English
  To ‘penitents’ sincere avails their ‘penitence’;
  Where that is not, ’tis but a vain pretence.
 • Meaning
  Austerities can only be borne, and their benefits enjoyed, by those who have practised them (in a former birth); it will be useless for those who have not done so, to attempt to practise them (now).

Leave a comment