0253. படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்னூக்காது

Rate this post

0253. படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்னூக்காது

0253. Padaikondaar Nenjampol Nanookkaathu

 • குறள் #
  0253
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  புலால் மறுத்தல்(Pulaal Maruththal)
  The Renunciation of Flesh
 • குறள்
  படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்னூக்காது ஒன்றன்
  உடல்சுவை உண்டார் மனம்.
 • விளக்கம்
  கொலைக் கருவியைக் கையில் வைத்திருப்பவனுடைய மனம் நல்லவற்றை நினையாதது போலப் பிற உயிரின் ஊனை உண்டு சுவை கண்டவர் நல்லவற்றை நினைக்க மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Like heart of them that murderous weapons bear, his mind,
  Who eats of savoury meat, no joy in good can find.
 • Meaning
  Like the (murderous) mind of him who carries a weapon (in his hand), the mind of him who feasts with pleasure on the body of another (creature), has no regard for goodness.

Leave a comment