0248. பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால்

Rate this post

0248. பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால்

0248. Porulatraar Pooppar Orukaal

 • குறள் #
  0248
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அருளுடைமை(Aruludaimai)
  The Possession of Benevolence
 • குறள்
  பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றார்
  அற்றார்மற் றாதல் அரிது.
 • விளக்கம்
  பொருளில்லாதவர் ஒரு காலத்தில் செல்வமுடையவராவர்; அருளிள்ளதவர் வாழ்க்கையின் பயன் அற்றவர். அவர் பின்னர் ஒருபோதும் சிறந்து விளங்கமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  Who lose the flower of wealth, when seasons change, again may bloom;
  Who lose ‘benevolence’, lose all; nothing can change their doom.
 • Meaning
  Those who are without wealth may, at some future time, become prosperous; those who are destitute of kindness are utterly destitute; for them there is no change.

Leave a comment