0247. அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை

Rate this post

0247. அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை

0247. Arulillaarkku Avvulagam Illai

 • குறள் #
  0247
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அருளுடைமை(Aruludaimai)
  The Possession of Benevolence
 • குறள்
  அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
  இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.
 • விளக்கம்
  பொருளில்லாதவர்களுக்கு இவ்வுலகத்தில் இன்பம் இல்லாதிருப்பது போல, உயிர்களிடத்தில் அருளில்லாதவர்களுக்கு மறுஉலகத்தில் இன்பம் இல்லை.
 • Translation
  in English
  As to impoverished men this present world is not;
  The ‘graceless’ in you world have neither part nor lot.
 • Meaning
  As this world is not for those who are without wealth, so that world is not for those who are without kindness.

Leave a comment