0246. பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர்

Rate this post

0246. பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர்

0246. Porulneengip Pochchaandhaar Enbar

 • குறள் #
  0246
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அருளுடைமை(Aruludaimai)
  The Possession of Benevolence
 • குறள்
  பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள்நீங்கி
  அல்லவை செய்தொழுகு வார்.
 • விளக்கம்
  அருள் இல்லாதவராய்க் கொடுமைகளைச் செய்து வாழ்பவர், உறுதிப் பொருளைவிட்டுத் தமக்கு வரும் துன்பத்தையும் மறந்தவராவர்.
 • Translation
  in English
  Gain of true wealth oblivious they eschew,
  Who ‘grace’ forsake, and graceless actions do.
 • Meaning
  (The wise) say that those who neglect kindness and practise cruelties, neglected virtue (in their former birth), and forgot (the sorrows which they must suffer.)

Leave a comment