0243. அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை

Rate this post

0243. அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை

0243. Arulserndha Nenjinaark Killai

 • குறள் #
  0243
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அருளுடைமை(Aruludaimai)
  The Possession of Benevolence
 • குறள்
  அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த
  இன்னா உலகம் புகல்.
 • விளக்கம்
  உயிர்களிடத்தில் கருணையுள்ள மனமுடையவர், இருள் நிறைந்த துன்பமுடைய நரகத்தில் செல்ல மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  They in whose breast a ‘gracious kindliness’ resides,
  See not the gruesome world, where darkness drear abides.
 • Meaning
  They will never enter the world of darkness and wretchedness whose minds are the abode of kindness.

Leave a comment