0238. வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம்

0238. வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம்

0238. Vasaienba Vaiyaththaark Kellaam

  • குறள் #
    0238
  • பால்
    அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
  • இயல்
    இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
  • அதிகாரம்
    புகழ் (Pugazh)
    Renown
  • குறள்
    வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
    எச்சம் பெறாஅ விடின்.
  • விளக்கம்
    ஒருவர் புகழைப் பெறவில்லை என்றால், அதுவே இவ்வுலகத்தவர்க் கெல்லாம் பழியாகும் என்று கூறுவர்.
  • Translation
    in English
    Fame is virtue’s child, they say; if, then,
    You childless live, you live the scorn of men.
  • Meaning
    Not to beget fame will be esteemed a disgrace by the wise in this world.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.