0238. வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம்

Rate this post

0238. வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம்

0238. Vasaienba Vaiyaththaark Kellaam

 • குறள் #
  0238
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புகழ் (Pugazh)
  Renown
 • குறள்
  வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
  எச்சம் பெறாஅ விடின்.
 • விளக்கம்
  ஒருவர் புகழைப் பெறவில்லை என்றால், அதுவே இவ்வுலகத்தவர்க் கெல்லாம் பழியாகும் என்று கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Fame is virtue’s child, they say; if, then,
  You childless live, you live the scorn of men.
 • Meaning
  Not to beget fame will be esteemed a disgrace by the wise in this world.

Leave a comment