0237. புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார்

Rate this post

0237. புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார்

0237. Pugazhpada Vaazhaathaar Thannovaar

 • குறள் #
  0237
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புகழ் (Pugazh)
  Renown
 • குறள்
  புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
  இகழ்வாரை நோவது எவன்.
 • விளக்கம்
  புகழ் உண்டாகும்படி வாழாதவர், தம்மைப் பிறர் இகழ்ந்தால், அவ்விகழ்ச்சி தம் குறைபாட்டினால் வந்தது என்று தம்மை நொந்து கொள்ளாது, இகழ்ந்தவரை நொந்து கொள்வது ஏனோ?
 • Translation
  in English
  If you your days will spend devoid of goodly fame,
  When men despise, why blame them? You’ve yourself to blame.
 • Meaning
  Why do those who cannot live with praise, grieve those who despise them, instead of grieving themselves for their own inability.

Leave a comment