0235. நத்தம்போல் கேடும் உளதாகும்

0235. நத்தம்போல் கேடும் உளதாகும்

0235. Natthampol Kedum Ulathaagum

 • குறள் #
  0235
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புகழ் (Pugazh)
  Renown
 • குறள்
  நத்தம்போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும்
  வித்தகர்க் கல்லால் அரிது.
 • விளக்கம்
  பொருளைக் கொடுத்துப் புகழைச் சம்பாதித்தாலும், புகழ் உடம்பை நிறுத்திப் பூத உடம்பை விடுதலும் அறிவாற்றலுள்ளவர்க்கே முடியும்.
 • Translation
  in English
  Loss that is gain, and death of life’s true bliss fulfilled,
  Are fruits which only wisdom rare can yield.
 • Meaning
  Prosperity to the body of fame, resulting in poverty to the body of flesh and the stability to the former arising from the death of the latter, are achievable only by the wise.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.