0219. நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல்

Rate this post

0219. நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல்

0219. Nayanudaiyaan Nalkoorndhaa Naathal

 • குறள் #
  0219
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal)
  The Knowledge of What is Benefitting a Man’s Position
 • குறள்
  நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயும்நீர
  செய்யாது அமைகலா வாறு.
 • விளக்கம்
  உதவி செய்யும் குணமுடையவன் வறியவனாவது எவ்வகையில் என்றால், பிறர்க்கு உதவ முடியாத நிலைமையை அடைதலாகும்.
 • Translation
  in English
  The kindly-hearted man is poor in this alone,
  When power of doing deeds of goodness he finds none.
 • Meaning
  The poverty of a benevolent man, is nothing but his inability to exercise the same.

Leave a comment