0216. பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால்

Rate this post

0216. பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால்

0216. Payanmaram Ulloorp Pazhuththatraal

 • குறள் #
  0216
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal)
  The Knowledge of What is Benefitting a Man’s Position
 • குறள்
  பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம்
  நயனுடை யான்கண் படின்.
 • விளக்கம்
  பிறருக்கு உதவி செய்பவனிடத்தில் செல்வம் உண்டாகுமானால், அஃது ஊரின் நடுவே உள்ள பயன் மிக்க மரத்தில் பழம் பழுத்தது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  A tree that fruits in th’ hamlet’s central mart,
  Is wealth that falls to men of liberal heart.
 • Meaning
  The wealth of a man (possessed of the virtue) of benevolence is like the ripening of a fruitful tree in the midst of a town.

Leave a comment