0213. புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும்

Rate this post

0213. புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும்

0213. Puththe Lulagaththum Eendum

 • குறள் #
  0213
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒப்புரவறிதல் (Oppuravaridhal)
  The Knowledge of What is Benefitting a Man’s Position
 • குறள்
  புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
  ஒப்புரவின் நல்ல பிற.
 • விளக்கம்
  மற்றவர்க்கு உதவிசெய்து வாழ்தலான ஒப்புரவான செயலே எல்லாச் செயல்களிலும் சிறந்தது. இதைப் போன்ற நல்ல செயலை இவ்வுலகத்தும் வான் உலகத்தும் பெறுவது அரிது.
 • Translation
  in English
  To ‘due beneficence’ no equal good we know,
  Amid the happy gods, or in this world below.
 • Meaning
  It is difficult to obtain another good equal to benevolence either in this world or in that of the gods.

Leave a comment