0210. அருங்கேடன் என்பது அறிக

Rate this post

0210. அருங்கேடன் என்பது அறிக

0210. Arungkeden Enbathu Ariga

 • குறள் #
  0210
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham)
  Dread of Devil Deeds
 • குறள்
  அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்
  தீவினை செய்யான் எனின்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தீயவழியில் சென்று தீய செயல்களைச் செய்யவில்லையென்றால், அவன் ஒருபோதும் கேடு அடையான்.
 • Translation
  in English
  The man, to devious way of sin that never turned aside,
  From ruin rests secure, whatever ills betide.
 • Meaning
  Know ye that he is freed from destruction who commits no evil, going to neither side of the right path.

Leave a comment