0206. தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க

Rate this post

0206. தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க

0206. Theeppaala Thaanpirarkan Seiyarka

 • குறள் #
  0206
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham)
  Dread of Devil Deeds
 • குறள்
  தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால
  தன்னை அடல்வேண்டா தான்.
 • விளக்கம்
  துன்பத்தைக் கொடுக்கும் பாவங்கள் தன்னை வருத்தாதிருக்க விரும்புகின்றவன், பிறர்க்குத் தீய செயல்களைச் செய்யாதிருத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  What ranks as evil spare to do, if thou would’st shun
  Affliction sore through ill to thee by others done.
 • Meaning
  Let him not do evil to others who desires not that sorrows should pursue him.

Leave a comment