0205. இலன்என்று தீயவை செய்யற்க

Rate this post

0205. இலன்என்று தீயவை செய்யற்க

0205. Ilanendru Theeyavai Seiyarka

 • குறள் #
  0205
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham)
  Dread of Devil Deeds
 • குறள்
  இலன்என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
  இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து.
 • விளக்கம்
  தாம் வறுமையுடையவன் என்று நினைத்து, அதைப் போக்கிக் கொள்ளப் பிறர்க்குத் தீய செயலைச் செய்யாதிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு தீய செயலைச் செய்வானானால் பொருள் உடையவன் ஆகாது முன்னிலும் வறியவனாவான்.
 • Translation
  in English
  Make not thy poverty a plea for ill;
  Thy evil deeds will make thee poorer still.
 • Meaning
  Commit not evil, saying, “I am poor”: if you do, you will become poorer still.

Leave a comment