0203. அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப

Rate this post

0203. அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப

0203. Arivinul Ellaandh Thalaiyenba

 • குறள் #
  0203
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  தீவினையச்சம் (Theevinaiyachcham)
  Dread of Devil Deeds
 • குறள்
  அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப தீய
  செறுவார்க்கும் செய்யா விடல்.
 • விளக்கம்
  தமக்குத் துன்பம் செய்பவருக்கும் தீமை செய்யாது விடுதல், அறிவுகள் எல்லாவற்றுள்ளும் சிறந்தது என்று அறிவுடையார் கூறுவார்.
 • Translation
  in English
  Even to those that hate make no return of ill;
  So shalt thou wisdom’s highest law, ’tis said, fulfil.
 • Meaning
  To do no evil to enemies will be called the chief of all virtues.

Leave a comment