0199. பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார்

Rate this post

0199. பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார்

0199. Porultheerndha Pochchaandhuj Chollaar

 • குறள் #
  0199
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai)
  The Not Speaking Profitless Words
 • குறள்
  பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
  மாசறு காட்சி யவர்.
 • விளக்கம்
  மயக்கம் நீங்கிய குற்றமற்ற அறிவுடையவர், பயன் இல்லாத சொற்களை மறந்தும் சொல்ல மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The men of vision pure, from wildering folly free,
  Not e’en in thoughtless hour, speak words of vanity.
 • Meaning
  Those wise men who are without faults and are freed from ignorance will not even forgetfully speak things that profit not.

Leave a comment