0193. நயனிலன் என்பது சொல்லும்

Rate this post

0193. நயனிலன் என்பது சொல்லும்

0193. Nayanilan Enbathu Sollum

 • குறள் #
  0193
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai)
  The Not Speaking Profitless Words
 • குறள்
  நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
  பாரித் துரைக்கும் உரை.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் பயனில்லாத சொற்களை விரித்துச் சொல்லுதல், அவன் சிறப்புடையவனல்லன் என்பதை அறிவிக்கும்.
 • Translation
  in English
  Diffusive speech of useless words proclaims
  A man who never righteous wisdom gains.
 • Meaning
  That conversation in which a man utters forth useless things will say of him “he is without virtue.”

Leave a comment