0192. பயனில பல்லார்முன் சொல்லல்

Rate this post

0192. பயனில பல்லார்முன் சொல்லல்

0192. Payanila Pallarmun Sollal

 • குறள் #
  0192
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai)
  The Not Speaking Profitless Words
 • குறள்
  பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
  நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் பயனில்லாத சொற்களைப் பலர் முன்னிலையில் சொல்லுதல், அவன் தன் நண்பரிடத்தில் அவர் விரும்பாத செயலைச் செய்வதைவிடத் தீமையுடையது.
 • Translation
  in English
  Words without sense, where many wise men hear, to pour
  Than deeds to friends ungracious done offendeth more.
 • Meaning
  To speak useless things in the presence of many is a greater evil than to do unkind things towards friends.

Leave a comment