0190. ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங்

Rate this post

0190. ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங்

0190. Yethilaar Kutrampol Thangutrang

 • குறள் #
  0190
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புறங்கூறாமை (Purangkooraamai)
  Not Backbiting
 • குறள்
  ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
  தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.
 • விளக்கம்
  புறங்கூறுவதற்காகப் பிறர் குற்றங்களைக் காண்பது போலப் புறங்கூறுதலாகிய தம் குற்றத்தையும் காண்பாராயின், அவர்க்கு எத்தீங்கும் உண்டாகாது.
 • Translation
  in English
  If each his own, as neighbours’ faults would scan,
  Could any evil hap to living man?
 • Meaning
  If they observed their own faults as they observe the faults of others, would any evil happen to men?

Leave a comment