0185. அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை

Rate this post

0185. அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை

0185. Aranjchollum Nenjaththaan Anmai

 • குறள் #
  0185
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புறங்கூறாமை (Purangkooraamai)
  Not Backbiting
 • குறள்
  அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
  புன்மையாற் காணப் படும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது புறங்கூறும் குணத்தைக் கொண்டு அவன் அறத்தை நல்லதென்று போற்றும் உள்ளம் இல்லாதவன் என அறியலாம்.
 • Translation
  in English
  The slanderous meanness that an absent friend defames,
  ‘This man in words owns virtue, not in heart,’ proclaims.
 • Meaning
  The emptiness of that man’s mind who (merely) praises virtue will be seen from the meanness of reviling another behind his back.

Leave a comment