0179. அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச்

Rate this post

0179. அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச்

0179. Aranarindhu Vekkaa Arivudaiyaarch

 • குறள் #
  0179
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெஃகாமை (Vekkaamai)
  Not Coveting
 • குறள்
  அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேரும்
  திறன்அறிந் தாங்கே திரு.
 • விளக்கம்
  பிறர் பொருளை விரும்பாததே அறமென அறிந்து அதன்படி நடக்கும் அறிவுடையாரைத் திருமகள் தானே சென்றடைவாள்.
 • Translation
  in English
  Good fortune draws anigh in helpful time of need,
  To him who, schooled in virtue, guards his soul from greed.
 • Meaning
  Lakshmi, knowing the manner (in which she may approach) will immediately come to those wise men who, knowing that it is virtue, covet not the property of others.

Leave a comment