0178. அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின்

Rate this post

0178. அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின்

0178. Akkaamai Selvaththirku Yaathenin

 • குறள் #
  0178
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெஃகாமை (Vekkaamai)
  Not Coveting
 • குறள்
  அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெஃகாமை
  வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது செல்வம் குறையாமல் இருப்பதற்கு வழி என்ன வென்றால், அவன் பிறன் விரும்பி வைத்திருக்கின்ற கைப்பொருளைக் கவர ஆசைப்படாமையேயாகும்.
 • Translation
  in English
  What saves prosperity from swift decline?
  Absence of lust to make another’s cherished riches thine!
 • Meaning
  If it is weighed, “what is the indestructibility of wealth,” it is freedom from covetousness.

Leave a comment